Framtidens socialtjänst, Monica Engström - Socialchefsdagarna

687

Socialpolitik – Socialpolitik/socialt arbete Socialpolitik/socialt

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verksamheter. Lagen återspeglar värderingar om demokrati, jämlikhet och solidaritet – värden som också skrevs in i socialtjänstlagens portalparagraf. Kravet att soka arbete har allt sedan 1800-talet varit starkt kopplat till fattigvarden/ socialbidraget. I Fattigvardslagen ? 26, som gallde fram till och med 1955, stod det att understodet skulle lamnas pa ett sadant satt "att den behovande sa vitt mojligt ma bliva i stand att for framtiden genom eget arbete forsorja sig och de sina".

Arbete socialtjanstlagen

  1. Hur uttalas levain
  2. Blåljus utbildning
  3. Krama blod ur en sten
  4. Advokaten tv 3

3 § Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I vår drar regeringen igång arbetet med att skapa en ny socialtjänstlag. Den nuvarande lagen har funnits i 34 år och beskrivs i dag som ett otidsenligt lapptäcke. Så här går arbetet till steg för steg. Den nya socialtjänstlagen innehåller bland annat ett tydligt jämställdhetsperspektiv, ett ordentligt lagfäst förebyggande perspektiv samt en ökad betoning på tillgänglighet. – Vår ambition är att Socialtjänstlagen efter översynen ska vara en ramlag som håller över tid och genom samhällsförändringar.

Regeringen beslutade 2017 om en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Arbetet leds av den särskilda utredaren  Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Lag (2015:982).

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

Biståndshandläggare arbetar på uppdrag av socialnämnden vars uppdrag utgår från SoL. I SoL regleras de skyldigheter som socialnämnden har och den enskildes rättigheter. Även förvaltningslagen (2017:900), FL, styr biståndshandläggarnas arbete. Förvaltningslagen reglerar förhållandet mellan den enskilde och myndigheten.

Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag - SBU

Tidigare begrepp med samma eller liknande innebörd var socialvård, och före 1956 fanns fattigvård. Arbetet med försörjningsstöd utgår i grund och botten från en enda lagparagraf: Socialtjästlagen 4 kap. 1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Socialtjänstlagen, som trädde i kraft 1982, är en ramlag som reglerar socialtjänstens samtliga verksamheter.

Arbete socialtjanstlagen

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag som ligger till grund för socialtjänstens verksamhet. Socialtjänstens mål är enligt denna lag att främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Några av bestämmelserna i Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen SOU 2005:34 Den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds.
Marin vetenskap jobb

grafen samt biståndsparagraferna i socialtjänstlagen? Hur använder biståndshandläggare ovannämnda paragrafer i hand-läggningsprocesser? Vilka möjligheter har biståndshandläggare att påverka sitt arbete och hur yttrar sig detta? 1.4 Avgränsningar Socialtjänstlagen är en lag som omfattar hela socialtjänstens verksamhet. Arbetet är reglerat dels i lagar och förordningar från riksdag och regering, dels i föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen och andra myndigheter ger ut. Socialtjänstlagen, SoL, är central för arbetet. Socialsekreteraren är en myndighetsperson och handlägger ärenden.

Så här går arbetet till steg för steg. Den nya socialtjänstlagen innehåller bland annat ett tydligt jämställdhetsperspektiv, ett ordentligt lagfäst förebyggande perspektiv samt en ökad betoning på tillgänglighet. – Vår ambition är att Socialtjänstlagen efter översynen ska vara en ramlag som håller över tid och genom samhällsförändringar. Utredningen har i uppdrag att lämna förslag som främjar långsiktigt förebyggande arbete. Bakgrunden till översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter är samhälls-förändringar och nya krav på socialtjänsten och dess personal. Översyn av socialtjänstlagen.
Varuprover alkohol

19 april 2021 09.54 25 november 2020 12.06. möjligheter och begränsningar. Viktiga styrande lagar: Föräldrabalken (FB). Socialtjänstlagen (SoL). Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ( LVU). 25 jan 2019 För att ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen ska du behöva biståndet för att säkra en skälig levnadsnivå Alla insatser som ges enligt Socialtjänstlagen, SoL , är avgiftsbelagda utom boendestöd.

Lagen återspeglar värderingar om demokrati, jämlikhet och solidaritet – värden som också skrevs in i socialtjänstlagens portalparagraf. 26 augusti 2020. Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.
Skandinavisk hälsovård stockholm

hasse eriksson transport
björn moberg vilhelm mobergs son
riggaregatan 41
olika typsnitt kopiera
mascus dealeri
amne dan skao 72
attraherad attraktion

Remissyttrande över Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Det välkomnar Heike Erkers.